Klim-op

Informatie over de praktijk


Wat is Klim-op?
Klim-op is een praktijk voor begeleiding van jonge kinderen (0-12 jaar) en hun ouders wanneer er problemen zijn met de ontwikkeling van het kind. De problemen kunnen betrekking hebben op het gedrag van het kind thuis of op school, in het contact met de ouders, broertjes en zusjes of leeftijdgenootjes. Voor gedragsproblemen zoals agressie, teruggetrokkenheid, driftbuien, niet kunnen slapen, druk gedrag, veel huilen, etc. kunt u terecht. Met de ouders en met het kind wordt bekeken welke behoefte er achter het gedrag van kind schuilgaat. Soms is dat de behoefte aan duidelijkheid en structuur, soms een behoefte aan nabij contact of behoefte aan inzicht in eigen gevoelens en gedachten.

Sommige gedragsproblemen worden veroorzaakt doordat een kind in zijn leven veel te verwerken heeft gekregen, zoals het overlijden van een dierbare, een echtscheiding van ouders, een chronische ziekte in het gezin, veel verhuizingen. Een kind kan de gevoelens die zulke gebeurtenissen met zich mee brengen soms niet of onvoldoende verwerken. Daardoor ontstaat een blokkade voor groei en ontwikkeling. Door in therapie naar deze gebeurtenissen te kijken en de ontstane emoties te uiten ontstaat er weer ruimte voor het kind.

Sommige kinderen blijken hoogsensitief te zijn. Een hoogsensitief kind neemt meer en intenser waar dan andere kinderen. Dat betekent dat er gedurende een dag veel op het kind af komt. Het kan waarschijnlijk binnenkomende prikkels 'minder filteren' dan andere kinderen. Dit heeft tot gevolg dat een hoogsensitief kind sneller overprikkeld raakt. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld veel huilen, niet naar school willen, zich terugtrekken of juist tegendraads, beweeglijk en druk gedrag. Als er aanwijzingen zijn voor hoogsensitiviteit verkennen we met elkaar wat het kind nodig heeft om ermee te leren omgaan én juist de bijzondere kwaliteit ervan te ontdekken.

Er zijn gedragsproblemen die hun oorzaak hebben in een zogenaamd hechtingsprobleem. Door oorzaken in de eerste levensjaren van een kind (ziekte, ziekenhuisopname, scheiding van ouders) heeft het kind onvoldoende de ervaring opgedaan dat de wereld een veilige plek is. Er is basiswantrouwen en basisangst ontstaan. Sommige kinderen zetten zich daarom duidelijk af tegen hun ouders, willen niet worden geknuffeld, houden zich niet aan regels binnen het gezin. Andere kinderen passen zich wel aan de regels aan, maar het lijkt wel alsof er niet echt contact met het kind mogelijk is. Het leeft in een eigen wereld en laat de ouder niet toe. Hechtingsproblemen vragen om een specifieke begeleiding. Deze begeleiding is vaak een combinatie van ouderbegeleiding en kindtherapie. Op deze site vindt u meer informatie onder 'Hechting'.

Wie werkt er in Klim-op?
In de praktijk werkt Caroline Penninga-de Lange. Zij is Orthopedagoog-Generalist NVO en kinder- en jeugdpsycholoog NIP. Zij is geregistreerd bij het SKJ. Zij heeft ervaring in kindertherapie, ouderbegeleiding en schoolbegeleiding. Zij heeft een aantal jaren leerkrachten in het basisonderwijs begeleid. U kunt daarom ook met vragen terecht over problemen, die op school spelen.

Caroline

Hoe wordt er gewerkt in Klim-op?
Als u zich telefonisch aanmeldt wordt er eerst gevraagd of u een beschikking van de gemeente heeft voor Generalistische BasisGGZ of dat u uw kind aanmeldt op eigen kosten. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt voor een oriënterend gesprek. In dit gesprek wordt besproken hoe u als ouders tegen de problemen aankijkt, hoe de problemen zijn ontstaan en wat u al hebt geprobeerd om iets aan de problemen te veranderen. De bedoeling is dat er voor de ouders en de begeleider een duidelijk beeld ontstaat van de problematiek. Als dat gelukt is worden de mogelijkheden van de begeleiding binnen deze praktijk toegelicht. Als de problematiek niet binnen het aanbod van de praktijk past, wordt een doorverwijzing besproken.
Vaak is het nodig om na het oriënterend gesprek een observatie af te spreken om te zien hoe uw kind zich gedraagt en hoe u en uw kind contact maken. Vervolgens komt aan de orde op welke manier u als ouders met uw kind aan de slag kunt om aan de problematiek te werken. Afhankelijk van de zwaarte van de problematiek wordt er in de eerste maanden één keer in de week tot een keer in de twee weken een gesprek gepland.

Wat doet Klim-op niet?
In de praktijk wordt geen psychologisch en didactisch onderzoek afgenomen. Wanneer dit noodzakelijk lijkt wordt deze vraag teruggelegd bij de verwijzer.

Wat kost de begeleiding?
Klim-op is een praktijk voor Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ). Deze zorg is bedoeld voor kinderen met licht tot matig ernstige psychische of ontwikkelingsproblemen. Er zijn drie zogenaamde ‘producten’ met bijbehorende behandelduur: Kort, Middel, Intensief. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van de klachten.
Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Klim-op heeft een contract met de gemeente Dronten. Dat betekent dat de gemeente de behandeling aan Klim-op betaalt wanneer er een beschikking is afgegeven door de gids jeugdggz. Wanneer u problemen ervaart in de opvoeding van uw kind neem dan eerst contact op met de gids via telefoonnummer 140321. Uw huisarts weet bij wie u moet zijn.
U kunt ook contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Wanneer u in een andere gemeente woont en graag hulp wilt bij Klim-op dan zult u dit eerst moeten bespreken met de gemeente in uw woonplaats om de hulp vergoed te krijgen.

Wanneer u de consulten zelf betaald dan bent u verplicht om na het ontvangen van een factuur deze binnen twee weken te voldoen. De kosten voor gesprekken en observaties zijn € 80,- per uur. Een consult is opgebouwd uit 45 minuten gespreks-/observatietijd, 15 minuten verslaglegging. Er is een mogelijkheid voor telefonische ondersteuning. Als u tussen de begeleidingsgesprekken door vragen hebt, kunt u bellen/mailen om een telefonisch consult af te spreken. De kosten voor een telefonisch consult of e-mailconsult bedragen € 30,- per kwartier.
Als er een consult aan huis plaatsvindt, wordt de reistijd in rekening gebracht volgens het uurtarief.

Hoe neemt u contact op met Klim-op?
U kunt bellen met 0321 - 38 14 09 voor een afspraak voor een telefonisch consult of een oriënterend gesprek. Op deze site kunt u via E-mail vragen stellen. Vervolgens zal u worden gevraagd om bij het tabblad Klim-op het blad Formulieren aan te klikken en daar een aantal formulieren in te vullen en te retourneren.

Verhinderd? Afspraak niet nagekomen?
Wanneer een afspraak door ziekte of andere dringende redenen niet kan worden nagekomen, belt u dan 24 uur van tevoren af. Anders wordt de afspraak toch (deels) in rekening gebracht. Bij andere redenen voor annuleren van afspraken, graag een week van tevoren afbellen.

Overig
De gesprekken vinden overdag plaats in de praktijk in Dronten, aan Peel 31 op de maandag-, dinsdag- of donderdagochtend. Op woensdagochtend is de praktijk telefonisch en per email bereikbaar.
Als er in het gezin twee ouders zijn, worden de gesprekken in principe met beide ouders gevoerd.

De naam van de praktijk ´Klim-op´ verwijst naar de klimop-plant. Deze plant groeit en klimt op door zich te hechten aan de muur. Zo heeft ook een kind zijn ouders nodig om zich te kunnen hechten en vervolgens te groeien en ontwikkelen. Klim-op verwijst ook naar het proces dat ouders en kinderen moeten doormaken als er problemen zijn ontstaan. De verwachting is dat door begeleiding ouders en kinderen samen kunnen opklimmen. De begeleider klimt een eindje met u mee.